สาร์นจากคณบดี


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีภารกิจหลักในการผลิตครู เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบศึกษาของประเทศ นับตั้งแต่เกิดการปฏิรูปการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีความมุ่งมั่นทีจะพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ  สมรรถนะครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด และสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา รวมทั้งเป็นคนดีของสังคมไทยและเป็นแบบอย่างที่ดี
ของเยาวชน

 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     
การฝึกปฏิบัติตนงานวิชาชีพครูเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 รายวิชา คือ


         PROF 101 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1                         2 (60)

         PROF 102 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2        2 (60)

         PROF 103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5 (450)

         PROF 104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5 (450)

หลักการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1. มุ่งประสานการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้ควบคู่กัน
2. มุ่งการปฏิบัติและการหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริงให้มากที่สุด
3. มุ่งสร้างความคุ้นเคยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะ และมีขั้นตอนอย่างต่อเนื่องกันตลอด
            หลักสูตร
4. มุ่งจัดประสบการณ์วิชาชีพครูในลักษณะการพัฒนาสมรรถภาพนักศึกษาครูให้สมบูรณ์มากที่สุด
5. มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผลิตครู และผู้ใช้ครูเพื่อให้การผลิตครูมีคุณภาพ